Podręczniki

cze 15, 20120 komentarzy

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, zgodnie z którym
sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2014/2015 realizowane będzie zadanie
zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników (pdf).

RODZICE KUPUJĄ TYLKO PODRĘCZNIK DO RELIGII I DO NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO – JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ W KLASIE  4, 5 i 6 (jeśli uczeń uczy się tego języka).

ZESTAW

PODRĘCZNIKÓW

ROK SZKOLNY

2024/2025

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z podręczników

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu

Regulamin określający szczegółowe warunki korzystania z bezpłatnych

podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeń przez uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu

§ 1

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a)      szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu,

b)      uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek
szkolny – ujętego w księdze uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12
w Kędzierzynie-Koźlu,

c)      rodzicach ucznia – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych,

d)     podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki i materiały
edukacyjne do zajęć,

e)      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Kędzierzyn-Koźle.

§ 2

 1. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy,
  plansze itp. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych
  i nie mogą być wypożyczane oddzielnie.
 3. Podręczniki są wypożyczane uczniom na okres danego roku szkolnego.
 4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane i zwracane w terminie uzgodnionym pomiędzy nauczycielem – bibliotekarzem a wychowawcą klasy.
 5. Podręczniki są wypożyczane uczniom po podpisaniu przez rodziców Zobowiązania do zwrotu, odkupienia lub poniesienia kosztów zakupu podręcznika.
 6. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 7. Za zebranie od rodziców podpisanych zobowiązań odpowiada wychowawca,
  a następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej.

§ 3

Podręczniki podlegają natychmiastowemu zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku opuszczenia szkoły przez ucznia w trakcie roku szkolnego.

§ 4

 1. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej najpóźniej na tydzień przed
  zakończeniem danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminów komisyjnych
  mają prawo wypożyczyć podręcznik do dnia egzaminu.
 2. Nadzór nad zwrotem podręczników prowadzi wychowawca ucznia oraz
  nauczyciel – bibliotekarz.
 3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, osoby odpowiedzialne dokonują
  oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza
  jego zwykłe użytkowanie bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do odkupienia lub zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.
 5. Protokół zgubienia / zniszczenia podręcznika stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 6. Zapis ust.4 stosuje się w przypadku zwrotu podręczników przeznaczonych
  do użytkowania w kolejnym roku szkolnym.

§ 5

 1. Uczniowie są zobowiązani do korzystania z podręcznika zgodnie z jego
  przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny
  (obłożenia go), do chronienia  go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
 2. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest dbać o stan
  wypożyczonych książek i  na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
 3. Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek.
 4. W przypadku zniszczenia bądź zgubienia podręcznika uczniowie lub rodzice są
  zobowiązani poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela – bibliotekarza.

§ 6

 1. Uczniowie otrzymują bezzwrotnie zestaw ćwiczeń do danej klasy na rok szkolny.
 2. Rodzice potwierdzają odbiór ćwiczeń na liście danej klasy.
 3. Za przekazanie ćwiczeń uczniom, po podpisaniu listy przez rodziców, odpowiada
  wychowawca klasy.
 4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia ćwiczeń, rodzice zobowiązani są
  do zapewnienia ich dziecku we własnym zakresie.

§ 7

Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców z regulaminem
oraz do  odnotowania tego faktu w dokumentacji wychowawcy.

Załącznik 1 do Regulaminu  korzystania z podręczników

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu

ZOBOWIĄZANIE

Ja, ……………………………………………….…………..….., rodzic/opiekun prawny

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

ucznia kl. ……….. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu-

………………………………………………………………………….……,

(imię i nazwisko ucznia)

po zapoznaniu się z Regulaminem określającym szczegółowe warunki korzystania
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeń przez uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu i przyjęciu
do wiadomości jego postanowień, zobowiązuję się do:

 1. natychmiastowego zwrotu wypożyczonych podręczników w przypadku
  opuszczenia szkoły przez dziecko w trakcie roku szkolnego;
 2. zwrotu wypożyczonych na rok szkolny podręczników najpóźniej
  na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego;
 3. odkupienia lub poniesienia kosztów zakupu nowego podręcznika
  w przypadku jego zgubienia,  znacznego zużycia wykraczającego poza
  jego zwykłe użytkowanie lub zniszczenia.

……………………………..                       ………………………………….

(data)                                               (czytelny podpis)

Załącznik 2 do Regulaminu  korzystania z podręczników

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu

Kędzierzyn-Koźle, dnia ………………….

PROTOKÓŁ

zgubienia/zniszczenia podręcznika wykraczającego poza zwykłe używanie

sporządzony przez komisję w składzie

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Komisja stwierdza, że  wypożyczone przez ………………………………………………

(imię i nazwisko ucznia)

ucznia klasy …………………… podręczniki zostały zniszczone lub zgubione.

Tytuł podręcznika Przedmiot Nr inwentarzowy Wartość w zł

Razem   wartość ______________  zł

……………………………………………….

……………………………………………….

(podpisy członków komisji)

WEZWANIE  DO ZAPŁATY

Koszt zakupu nowego podręcznika/nowych podręczników  wynosi …………zł

Wyżej wymienioną kwotę należy  wpłacić  w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania

na rachunek:

………………………………………………………………………………………………

W treści przelewu należy wpisać:

Zwrot za podręczniki, Nazwisko i imię ucznia……,
tytuł  podręcznika…….

……………………………………………….

(podpis dyrektora szkoły)

Archiwa

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

licznik odwiedzin

1626609
Total Visitors
Skip to content